Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Konsultāciju pakalpojumu parauglīgums


Šis izlases līgums par konsultāciju pakalpojumiem nosaka tiesiskās attiecības starp vienu uzņēmumu, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus citam Britu Kolumbijas provincē, bet var izmantot jebkurā provincē vai teritorijā. Jūtieties brīvi, lai to pielāgotu jūsu līguma vajadzībām un to izmantotu.

(Atcerieties, lai gan, vienmēr ir laba ideja, lai advokāts pirms līguma parakstīšanas pārskatītu līgumu.)

BizTech Inc.

Standarta līgums par konsultāciju pakalpojumiem

Šis Līgums ir noslēgts šajā dienā , 20--, starp ("Klients"), kura galvenā uzņēmējdarbības vieta ir 4595 MacDonald Drive, Burnaby, B.C. un BizTech Inc. ("BizTech Inc."), kuras galvenā uzņēmējdarbības vieta ir 10517-A Juniper Way, Delta, B.C.

Ņemot vērā, ka Klients saglabā BizTech Inc., lai sniegtu Klientam atbalsta pakalpojumus, tiek panākta vienošanās par:

1. Kompensācija un termiņš

Ar šo Klients saglabā BizTech Inc. un BizTech Inc. ar šo piekrīt veikt šādus pakalpojumus: BizTech Inc. konsultāciju pakalpojumi, kā to pieprasa Klients, līdz 31. decembrim. BizTech Inc. dažādos laikos sniegs pakalpojumus Klienta galvenajā mītnē, citās Klienta telpās vai BizTech Inc. iekārtās, kā to norādījis Klients. BizTech Inc. sniegs pakalpojumus dažādos laikos un dažādos ilgumos, kā to nosaka Klients.

Tiek piemērotas šādas maksas:

... $ X stundā par pakalpojumiem.

BizTech Inc. faktiski radušos pamatotus un nepieciešamos biznesa un ceļa izdevumus Klients atmaksā, iesniedzot izdevumu pārskatus ar rezerves dokumentāciju. Visi šādi izdevumi un visi ceļojuma plāni ir iepriekš jāapstiprina Klientam.

BizTech Inc. sniedz detalizētus rēķinus un uztur un pēc pieprasījuma iesniedz rezerves dokumentāciju uz vienu gadu no attiecīgo rēķinu datuma. Klients veic pilnu samaksu par pakalpojumiem trīsdesmit dienu laikā pēc rēķina. Ja BizTech Inc. ierosina tiesvedību, lai iekasētu summas, kas jāmaksā saskaņā ar šo Līgumu, tai ir tiesības papildus visiem zaudējumiem iekasēt savākšanas izmaksas, ieskaitot pamatotas advokāta maksas.

Šis nolīgums sākas iepriekš minētajā datumā un paliek spēkā līdz brīdim, kad visas šajā nolīgumā paredzētās saistības ir pienācīgi aizpildītas. Katra šī Līguma puse var izbeigt šo Līgumu ar vai bez iemesla, rakstiski paziņojot par to otrai pusei vismaz 21 dienu.

2. BizTech Inc. garantijas

BizTech Inc. pārstāv un garantē Klientam, ka tai ir pieredze un spēja veikt šajā Līgumā paredzētos pakalpojumus; ka tas sniegs minētos pakalpojumus profesionāli, kompetenti un savlaicīgi; ka tai ir tiesības noslēgt un izpildīt šo nolīgumu; un ka šī Līguma izpilde nepārkāpj vai nepārkāpj kādas trešās personas tiesības vai nepārkāpj federālos, provinču un pašvaldību likumus. Klients nodrošina nepieciešamo apmācību par šajā Līgumā noteiktajiem papildu produktiem vai pakalpojumiem, kas nav BizTech Inc. kompetences jomā.

3. Neatkarīgs darbuzņēmējs

BizTech Inc. atzīst, ka saskaņā ar šo Līgumu sniegtie pakalpojumi ir tikai kā neatkarīgs darbuzņēmējs. BizTech Inc. neuzņemas nekādus līgumus vai saistības Klienta vārdā. BizTech Inc. turklāt atzīst, ka tā netiek uzskatīta par Klienta filiāli vai meitasuzņēmumu, un tai nav tiesību uz Klienta darba tiesībām vai pabalstiem. Ir skaidri saprotams, ka šis uzņēmums nav kopuzņēmums.

4. Konfidencialitāte

BizTech Inc. atzīst un atzīst, ka šis Līgums rada konfidenciālas attiecības starp BizTech Inc. un Klientu un to, ka informācija par Klienta darījumiem, klientiem, pārdevējiem, finansēm, īpašībām, darbības metodēm, datorprogrammām un dokumentāciju, kā arī cita šāda informācija, rakstisks, mutisks vai citādi, tas ir konfidenciāls raksturs. Visa šāda informācija par Klientu turpmāk tiek saukta par "konfidenciālu informāciju". BizTech Inc. piekrīt ievērot Klientu informācijas drošības procedūras un citādi veikt visus nepieciešamos piesardzības pasākumus konfidenciālas informācijas aizsardzībai.

5. Neizpaušana

BizTech Inc. piekrīt, ka, izņemot gadījumus, kad to ir norādījis Klients, tas nekādā brīdī šī Līguma darbības laikā vai pēc tā neizpauž konfidenciālu informāciju nevienai personai un ka pēc šī Līguma izbeigšanas tas nodos Klientam visus dokumentus, dokumenti un citi materiāli, kas ir tās rīcībā vai kontrolē, kas attiecas uz Klientu. BizTech Inc. turklāt piekrīt saistīt savus darbiniekus un apakšuzņēmējus ar šī Līguma noteikumiem.

6. Dotācija

BizTech Inc. piekrīt, ka tā darba produkts, kas ražots, izpildot šo Līgumu, paliek Klienta ekskluzīvā īpašumā, un ka tas nepārdos, nepārvietos, publicēs, neizpauž vai citādi nepadara darba produktu pieejamu trešajām personām bez Klienta iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Visas tiesības, kas piešķirtas BizTech Inc. saskaņā ar šo Līgumu, neietekmē Klienta ekskluzīvo īpašumtiesības uz darba produktu.

7. Biroja noteikumi

BizTech Inc. ievēro klienta telpās visus biroja noteikumus un noteikumus, tostarp drošības prasības.

8. Interešu konflikts

BizTech Inc. nepiedāvā vai nepiešķir nekādu atlīdzību jebkuram Klienta darbiniekam vai aģentam.

9. Piemērojamie tiesību akti

Šis Līgums tiek interpretēts un izpildīts saskaņā ar Britu Kolumbijas provinces likumiem.

10. Visa vienošanās un paziņojums

Šis Līgums ietver visu pušu izpratni un to nevar grozīt bez abu pušu rakstiskas piekrišanas. Jebkurš paziņojums, kas sniegts saskaņā ar šo Līgumu, ir pietiekams, ja tas ir rakstisks un nosūtīts ar apstiprinātu vai reģistrētu pastu.

TO APLIECINOT,

Klients un BizTech Inc. ir pienācīgi izpildījuši šo Līgumu, sākot no pirmās dienas un gada.

Biztech Inc. Klientu uzņēmums, Inc.

Autors: By:

Nosaukums: Vārds:

Nosaukums: Title:

Datums: datums:


Video No Autora: NFI projekta noslēguma konference 2016.09.09. - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saistītie Raksti:

✔ - Kā darbojas repatriācijas nodokļu atvaļinājums?

✔ - Mazo uzņēmumu atgriešanas politika: klientu apkalpošanas padomi

✔ - Sociālo mediju iesaistīšanas idejas uzticības un pārdošanas palielināšanai


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!